Rules

I Yleistä

1 § Yhdistyksen nimi on Aalto Beer Pong ja kotipaikka Espoo.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Beer Pong-harrastusta ja sen tunnettavuutta opiskelijoiden keskuudessa, sekä koota harrastajat yhteiseen toimintaan.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– järjestää turnauksia
– järjestää jäsentapahtumia
– antaa opetusta lajissa
– järjestää harjoitustilaisuuksia
– tekee yhteistyötä muiden beer pong -organisaatioiden kanssa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

II Jäsenet ja maksut

4 § Jäseneksi haluavan tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle, joka hyväksyy
jäsenet. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsen voidaan hyväksyä aalto-jäseneksi, muut ulko-jäseneksi. Vain aalto-jäsenillä on oikeus äänestää yhdistyksen kokouksissa.

5 § Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran vuodessa. Ulko-jäsenillä voi olla eri
jäsenmaksu kuin aalto-jäsenillä. Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenet jotka ovat laiminlyöneet jäsenmaksunsa yli puolen vuoden ajan.

6 § Hallitus voi erottaa jäsenen joka ei täytä jäsenyysehtoja tai on aiheuttanut
vahinkoa yhdistykselle tai muille jäsenille. Erotettavalla on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöstä. Erotettu voi pyytää, että asia käsitellään uudelleen yhdistyksen kokouksessa. Pyyntö pitää tehdä kuukauden kuluessa hallituksen päätöksestä ja hallituksen pitää järjestää yhdistyksen kokous mahdollisimman pian.

III Kokoukset

7 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin
julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla.

8 § Kevätkokouksessa helmi-maaliskuussa vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään, myönnetäänkö vastuuvapaus niille, jotka ovat hoitaneet yhdistyksen hallintoa edellisenä vuonna. Lisäksi hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä.

Yhdistyksen kokouksessa loka-joulukuussa valitaan hallituksenmuodostaja.

10§ Hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallitus päättää hakuaikataulun ja julkaisee hakuohjeet sähköpostilla ja/tai yhdistyksen kotisivuilla vuosittain lokakuun loppuun  mennessä.

11§ Hallituksenmuodostaja tekee valintansa viimeistään seuraavassa, aikaisintaan seitsemän (7) päivää myöhemmin pidettävässä, kokouksessa hallitukselle/yhdistykselle esityksen hallituksen jäseniksi.
Mikäli esitetty hallitus sekä yhdistys hyväksyvät esityksen, on hallituksenmuodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. Jollei esitetty hallitus sekä yhdistys hyväksy esitystä, on hallituksenmuodostajalla oikeus tehdä hallitukselle uusi esitys aikaisintaan seitsemän (7) päivän kuluessa pidettävässä kokouksessa.
Jos uutta esitystä ei edelleenkään hyväksytä, suoritetaan uusi hallituksenmuodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes hallitus/yhdistys hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

IV Hallitus ja talous

12 § Hallitukseen kuuluu vähintään 3 jäsentä, puheenjohtaja mukaan luettuna. Hallituksen enimmäiskoko on 15 jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on
vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenmäärän ollessa alle 6, on
hallitus päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme jäsentä. Hallituksen kokoukset voidaan järjestää nettikokouksina, jos se sopii kaikille hallituksen jäsenille.

13 § Hallitus voi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan hoitamaan
puheenjohtajan tehtäviä, kun tämä on estynyt tai esteellinen.

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama
henkilö.

15 § Toiminnantarkastajiksi valitaan yksi hallituksesta riippumaton henkilö ja
varalle yksi henkilö.

16 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

V Muuta

17 § Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa.
Päätökseen vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

18 § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat siirtyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle